21.11.2018

    Sports complex "Zvezdny"
    Bolshaya Zatonskaya st., 3B
    Tel.: +7 (8452) 774-211