thursday 04 May
Veliky Novgorod
EVGENY GRISHKOVETS
«HOW I HAVE EATEN A DOG».
Start at: 19:00

Philharmonic
25, Novgorod Kremlin
Tel.: +7 (495) 108-07-88